Valikko Sulje

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

GDPR (EU) 2016/679

Päivitetty

5.4.2022

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Tietosuojaselosteen pääkohdat:

Rekisterinpitäjä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin nimi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry

Osoite: Kaivosrinteenkuja 2 L 100, 01610 Vantaa (Tea Lamberg)

Sähköposti: esyjenkummit@gmail.com

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tuula Cissokho

Osoite: Ormusmäentie 8 C 43, 00700 Helsinki

Sähköposti: tuula.cissokho@welho.com

3 Rekisterin nimi

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden tai muiden niihin verrattavien suhteiden sekä niistä johtuvien velvoitteiden hoitaminen. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityneistä kerätään seuraavat tiedot:

Etu- ja sukunimi

Matkapuhelinnumero

Sähköpostiosoite

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hänen ilmoittautuessaan Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n jäseneksi. Tietoja saadaan rekisteröidyltä mm. www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista tai vastaavista tilaisuuksista ja muista tilanteista joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

7 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Sähköposti: tuula.cissokho@welho.com  tai kirjallisesti osoitteeseen:

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry

Tuula Cissokho

Ormusmäentie 8 C 43, 00700 Helsinki

-Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot.

-Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset, puutteelliset ja/tai vanhentuneet tiedot.

-Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

-Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

-Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry käsittelee poistopyynnön, jonka jälkeen joko tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä tai ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

-Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

-Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsiteltäessä rikotaan lakia tai voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia kiistanalaisten tietojen käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

REKISTERISELOSTE 2

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle lainsäädännön suomissa puitteissa.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei ole manuaalisesti tallennettuja tietoja.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry noudattaa vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

11 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.