Valikko Sulje

Säännöt

ELÄINSUOJELUYHDISTYSTEN KUMMIT RY SÄÄNNÖT 31.3.2022

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Eläinsuojeluyhdistysten Kummit Ry ja sen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on SEY Suomen Eläinsuojelu ry:n jäsen.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja eläinten hyvinvointia ja kohtelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Pyrkii liitossa toimiessaan vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla tarvittaessa lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua
 • Neuvoo ja opastaa eläintenomistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia
 • Harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja koulutustoimintaa
 • Järjestää voittoa tavoittelematta erilaisia tilaisuuksia ja eläinsuojelupäiviä ja eläinten hyvinvointia edistäviä tapahtumia, kuten kissojen leikkaus- ja sirutustapahtumia
 • Tukee rekisteröityjä eläinsuojeluyhdistyksiä sekä muita rekisteröityjä eläinsuojelutyötä tekeviä yhdistyksiä Suomessa aatteellisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti
 • Toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja rakkaus eläimiin lisääntyisivät
 • Yhdistys huomioi eettiset ja ekologiset näkökulmat toiminnassaan ja noudattaa tätä periaatetta mahdollisuuksien mukaan
 • Yhdistys voi järjestää jäsenilleen vierailuja, koulutusta ja muuta erilaista toimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • Hankkia ja omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta ja ottaa vastaan lahjoituksia sekä testamentteja
 • Järjestää myyjäisiä, arpajaisia, rahan- ja tavarankeräyksiä, maksullisia huvitilaisuuksia sekä harjoittaa ravintolatoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä
 • Ostaa ja välittää jäsenilleen eläinhoito- ja suojeluvälineitä

Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaiset luvat.

3 § Jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä sekä perhe-, nuoriso-, kannatus-, ainais- ja kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Henkilö, joka ei ole täyttänyt viittätoista vuotta, hyväksytään nuorisojäseneksi. Henkilö, joka on toisen henkilöjäsenen perheenjäsen ja asuu samassa taloudessa tämän kanssa, voi ilmoittautua perhejäseneksi. Perhejäsenellä on varsinaisen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Ainaisjäsen on varsinainen jäsen, joka suorittaa vuosikokouksen päättämän kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun.

Varsinaiset jäsenet sekä ainais-, perhe-, nuoriso- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenrekisterin pitäminen

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on pitää jäsenrekisteriä. Yhdistyksen hallitus voi päättää, että yhdistyksen jäsenrekisterin pitäminen annetaan SEY Suomen Eläinsuojelu ry:n tehtäväksi.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä sekä perhe-, nuoriso-, ainaisjäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Vuosikokous voi päättää noudattaa SEY Suomen Eläinsuojelu ry:n suositusjäsenmaksuja.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Hallituksen toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika (2 vuotta). Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä erovuorossa on vuosittain puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Erovuoroiset voivat asettua uudelleen ehdolle. Mikäli hallitukseen on tullut valituksi vähemmän kuin 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä, voidaan yhdistyksen kokouksessa täydentää puuttuvia jäseniä puolivuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun se katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös puhelimitse, videoneuvotteluna tai sähköpostin välityksellä, kun hallituksen jäsenet ovat siitä yksimielisesti päättäneet.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä, tai poissaolevat hallituksen jäsenet ovat vastanneet puhelimitse tai sähköpostitse. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kutsuu tarvittaessa kokouksiin paikalle myös muita jäseniä. Eronneen hallitusjäsenen tilalle yhdistys voi halutessaan nimittää uuden jäsenen ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa, mikäli ei ole varajäseniä.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä.

9 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- toukokuussa. Kokoukseen on mahdollista osallistua paikan päällä tai videoyhteydellä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhe- ja ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja nuorisojäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen jäsenille lähetetyllä sähköpostilla.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14§ Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.